O nás

"Pacta sunt servanda."   "Zmluvy sa musia dodržiavať."

Pri výkone svojej činnosti postupujú notári nestranne a nezávisle. Sú viazaní Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ďalšími zákonmi. Pri výkone notárskej činnosti majú notári postavenie verejného činiteľa. Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci. Výkon notárskej činnosti je nezlučiteľný s podnikaním ani s inou zárobkovou činnosťou.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

Notár a jeho činnosť je upravená v Zákone Slovenskej národnej rady č. 323/92 Zb. zo 6. mája 1992 o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Notár sa spravuje aj Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR